x

Shopping cart

I am a returning client

Have you ordered with us before? Than enter your account details below to log inI am a new client

Are you ordering for the first time? Please create an account.

Create a new account
 
 
Test

Terms and conditions

Algemeen

Toepassing

Onderhavige Algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen ComputerService en de klant, zowel mondeling als schriftelijk.
Alle producten en/of diensten die telefonisch, via e-mail, persoonlijk en/of via de webshop besteld worden, brengen bijgevolg een overeenkomst tot stand.

Afwijkingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door ComputerService en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. 

Wijzigingen

ComputerService houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatse aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of er zich wijzigingen hebben voorgedaan, doch wordt er een datum geplaatst bij de aanmaak van deze Algemene voorwaarden, en wordt deze datum aangepast indien er zich een wijziging voorgedaan heeft, dit om het de klant gemakkelijk te maken.

Aanvaarding door de klant

Gelieve deze Algemene voorwaarden grondig te lezen vooraleer een overeenkomst te sluiten. Door vervolgens een bestelling te plaatsen (van een product of dienst), impliceert dit een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. 

Identificatie van de verkoper

ComputerService
Kampenstraat 35
9552 BORSBEKE (HERZELE)

Telefoonnummer: 0495 778 779
Bereikbaarheid: Maandag - zaterdag: 9h tot 21h
Zon- en feestdagen: 14h tot 21h (dringende zaken)

BTWnummer: BE 0816.652.995

Aanbieding en offerte

Alle aanbiedingen en offertes van ComputerService, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.  De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte en zolang de voorraad strekt. Bepaalde artikelen hanteren dagprijzen, een offerte van deze aard heeft slechts een geldigheidsduur van 1 kalenderdag vanaf de datum van offerte.

Specificaties

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeuring mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn systeem. Vraag gerust inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien de originele software & licentie binnegebracht wordt.

Overeenkomst

Voordat een overeenkomst wordt afgesloten, ongeacht op welke manier, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt afgesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Hoewel verschillende verkoopovereenkomsten mondeling tot stand zullen komen wordt waar mogelijk de overeenkomst schriftelijk bevestigd. Indien de klant gevraagd heeft een offerte op te maken wordt, na aanvaarding van de offerte door de klant, er dan ook een voorschot van 20% afgerekend.

ComputerService en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (o.a. e-mail) er ook een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ComputerService gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De bestelling van de klant via de webshop leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door ComputerService aangegeven betaalwijze.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. 

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan ComputerService niet aansprakelijk worden gesteld.

De prijzen voor nieuw materiaal, opgegeven door ComputerService, zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. ComputerService behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door ComputerService contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

ComputerService behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge van een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Bijkomende leveringskosten via een koerierfirma zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld, deze worden duidelijk aan de klant medegedeeld.
Bijkomende diensten (persoonlijke levering, installatie, ...) zijn niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits akkoord van betaling van bijkomende kosten.

Betaling

De betaling van een aangekocht product/dienst kan gebeuren via verschillende betalingswijzen. Enerzijds cash bij afhaling of persoonlijke levering van een product/dienst. Anderzijds via verschillende online betalingswijzen (overschrijving, Maestro, Mastercard, Visa, PayPal) indien de bestelling geplaatst wordt via de webshop. Artikelen aangekocht op de webshop van ComputerService, en waarbij gekozen wordt voor levering via koerierfirma, worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering.

Zakelijke klanten kunnen, op aanvraag, toegestaan worden de betaling pas te vereffenen na levering van het gekozen product/dienst. In dit geval is de desbetreffende factuur te betalen binnen de maand na factuurdatum. De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door ComputerService aangegeven wijze. Bij laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest wegens laattijdige betaling verschuldigd door de klant. Deze nalatigheidsintrest bedraagt 1% per maand op het resterende factuurbedrag, en wordt volledig aangerekend voor iedere begonnen maand. Tevens is, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd andere relevante invorderingskosten. Bij laattijdige betaling van een factuur, om welke reden ook, behoudt ComputerService zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, tot de volledige en correcte betaling van alle openstaande facturen verreffend is.

Afhaling of levering

Afhaling

Wanneer de klant een product of dienst bestelt en ervoor kiest dit bij ComputerService af te halen, staat het enkele dagen later, in fuctie van de voorraad, klaar om afgehaald te worden. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. ComputerService is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee electronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Levering via koerierfirma

De levering van een product aan de klant wordt -- na ontvangst van de betaling -- gedaan op een door de klant gekozen adres, en via de door de klant gekozen manier. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt ComputerService zich het recht voor om de verkoopprijs en/of eventuele bijkomende kosten te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen, heffingen of verzendkosten die ComputerService dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. ComputerService kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele laattijdige leveringen, noch tot het betalen van een schadevergoeding of terugbetaling van de gedeeltelijke of volledige aankoopsom.

Persoonlijke levering

Op aanvraag van de klant, over het algemeen gecombineerd met de installatie van een product of het uitvoeren van een dienst kan er ook een persoonlijke levering gebeuren. Dit laatste op de door de klant doorgegeven adres en, in overleg met ComputerService, op het door de klant aangevraagde tijdstip. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, gelden dezelfde voorwaarden als reeds vermeld bij 'levering via koerierfirma'.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat slechts van ComputerService over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ComputerService heeft voldaan. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te vervreemden, te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang ComputerService, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. 

Aanvaarding van de levering, klachten

Iedere levering dient onmiddellijk na ontvangst door de klant te worden nagezien. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten ons uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de volledige goedkeuring ervan.

Klachten betreffende de verborgen gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking te worden meegedeeld aan ComputerService per aangetekend schrijven. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

ComputerService kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare als voor verborgen gebreken indien de termijnen zoals hierboven vermeld verstreken zijn.

Bij gegronde klachten zullen de geleverde goederen kosteloos hersteld of vervangen worden, naar oordeel van ComputerService, zonder dat ComputerService daarenboven bijkomend tot schadevergoeding van welke aard dan ook kan worden gehouden.

Voor zakelijke klanten: de betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. 

De consument heeft het recht aan ComputerService mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door ComputerService zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan ComputerService. Verzendingen 'port betaald door de bestemmeling' en 'tegen rembours' worden geweigerd.

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven of via e-mail zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuur, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. 

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald.

Uitsluiting

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
Artikelen waarvan de verpakking - of deel ervan - zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht.
Software en/of 2e hands producten waarvan de verzegeling is verbroken
Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
Producten die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.

Garantie

Voor nieuwe producten beperkt de garantie, op de door ons geleverde goederen, zich tot de garantietermijn die toegekend is door de leverancier of fabrikant. Eventuele transportkosten naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking.

Voor 2ehands/refurbished producten beperkt de garantie, op de door ons geleverde goederen, zich tot een garantietermijn van 1 jaar, geldig vanaf facturatiedatum, op de hardware.

Uitsluiting van de garantie

De klant kan geen aanspraak maken op de garantie indien de verzegeling van het product door de klant verbroken is.

 

Datum: februari 2014

Computer Service

Molendijk 78
9550 Herzele


0495 77 87 79
VAT BE 0816.652.995

Payment options